Länsstyrelsen i Uppsala län har beviljat företagsstöd MILJÖANPASSNING FÖR ÖKAD PRODUKTION med journalnummer 2016-3717 inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Stödet avser investering i olika delar av slakteriet som ska energieffektivisera och modernisera tekniken samt förbättra företagets konkurrenskraft. I inköpet ingår dels dammduk, pump och omrörare för hantering av avfallsprodukter från slakteriet, dels gjutning av platta med markarbeten, elinstallationer och luftvärmepump som är grunden för ett nytt kylrum för hantering av djurhudar.

I det ingår även anläggning av ett vattenmagasin. Den sista åtgärden är inköp av nytt kylaggregat med värmeåtervinning som ska öka o.ch energieffektivisera kylkapaciteten.
Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jord bruksfonden för landsbygdsutveckling.
Stödet har beviljats som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) m 1407/2013 av den 18 december 2013.

Syftet med investeringen är att öka konkurrenskraften i företaget genom inköp i ny teknik och därigenom öka antalet arbetstillfällen.